สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    งานสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษานานาชาติ

 
คู่มือสหกิจศึกษา
 1. คู่มือสหกิจศึกษา (Cooperative Education Handbook) สำหรับนักศึกษา
 2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการ
 3. กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ
 
รายชื่อสถานประกอบการ
 1. สถานประกอบการในประเทศ
 2. สถานประกอบการต่างประเทศ
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 1. แบบฟอร์มคำขออนุมัติฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 2. แบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา
 3. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. แบบ ฝง 1-3 และเอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ
 5. แบบ coop 1 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา
 6. แบบ coop 2 แบบฟอร์มแจ้งงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
 7. แบบ coop 3 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 8. แบบ coop 4 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 9. แบบ coop 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 10. แบบประเมิน ก "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานการเรียนการสอน"
 11. แบบประเมิน ข "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานอาจารย์นิเทศ"
 12. แบบประเมิน ค "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานนักศึกษา"
 13. แบบประเมิน ง "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานการวัดและประเมินผล"
 14. แบบประเมิน จ "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานสถานประกอบการ"
 
สหกิจศึกษานานาชาติ
 1. กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ 2558
 
รายงานโครงงานสหกิจศึกษา (ประกวดโครงงานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
 1. การติดตามและควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานแป้งมันสำปะหลังขนาดกำลังผลิต 800 ตันต่อวัน
 2. การปรับปรุงเงื่อนไขในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ถังสัมผัสไร้อากาศแบบไหลขึ้นร่วมกับแอคติเวเตดสลัดจ์แบบเอโอ (AnoxicOxic) ของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
 3. โครงงานการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตเป็ดสด บริษัท ดั๊กคิง จากัด
 4. เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของโรงกลั่นน้ำมันฝาง
 5. เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์
เอกสารเพิ่มเติม
 1. ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
 2. แผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 3. รายชื่อบริษัทที่เสนองานสหกิจศึกษา 
 4. โครงการพัฒนากิจกรรมเสริม หลักสูตรพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต พ.ศ.2555 - 2559
 5. หัวข้อการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา (Update)
 6. เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทต่างๆ
 7. ข้อมูลสหกิจศึกษา (Co-operative Education) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555
 8. รายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Update 1 กุมภาพันธ์ 2559)
 9. เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา (เทคนิคการเขียนประวัติย่อส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ)
 10. หัวข้อการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม.
 
ความสำคัญของสหกิจศึกษา

 
 
 


 

 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 56,858 ครั้ง