สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ (E-Meeting)
 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
  1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558
  2. กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559)
  3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560)
  4. กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
 
ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1. ครั้งที่ 1/2552
2. ครั้งที่ 2/2552
3. ครั้งที่ 3/2552
4. ครั้งที่ 4/2552
5. ครั้งที่ 5/2552
 
 
1. ครั้งที่ 1/2553
2. ครั้งที่ 2/2553
3. ครั้งที่ 3/2553
 
 
 
 
1. ครั้งที่ 1/2554
2. ครั้งที่ 2/2554
3. ครั้งที่ 3/2554
4. ครั้งที่ 4/2554
5. ครั้งที่ 5/2554
 
 
1. ครั้งที่ 1/2555
2. ครั้งที่ 2/2555
3. ครั้งที่ 3/2555
4. ครั้งที่ 4/2555
5. ครั้งที่ 5/2555
6. ครั้งที่ 6/2555
7. ครั้งที่ 7/2555
1. ครั้งที่ 1/2556
2. ครั้งที่ 2/2556
3. ครั้งที่ 3/2556
4. ครั้งที่ 4/2556
 
 
 
1. ครั้งที่ 1/2557
2. ครั้งที่ 2/2557
3. ครั้งที่ 3/2557
4. ครั้งที่ 4/2557
5. ครั้งที่ 5/2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2558
1. ครั้งที่ 1/2558 (6 กุมภาพันธ์ 2558)
2. ครั้งที่ 2/2558 (5-6 มิถุนายน 2558)
3. ครั้งที่ 3/2558 (7-8 สิงหาคม 2558)
4. ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558)
 
ปี 2559
1. ครั้งที่ 1/2559 (22 มกราคม 2559)
2. ครั้งที่ 2/2559 (11-12 มีนาคม 2559)
3. ครั้งที่ 3/2559 (14 พฤษภาคม 2559)
4. ครั้งที่ 4/2559 (22-23 กรกฎาคม 2559)
5. วาระพิเศษ (10 มิถุนายน 2559)
 
ปี 2560 
1. ครั้งที่ 1/2560 (13-14 มกราคม 2560)
2. ครั้งที่ 2/2560 (10-11 กุมภาพันธ์ 2560)
3. ครั้งที่ 3/2560 (10-11 มีนาคม 2560)
4. ครั้งที่ 4/2560 (7-8 เมษายน 2560)
5. ครั้งที่ 5/2560 (6 พฤษภาคม 2560)
6. ครั้งที่ 6/2560 (24-25 พฤษภาคม 2560)
7. ครั้งที่ 7/2560 (16-17 มิถุนายน 2560)
8. ครั้งที่ 8/2560 (26 มิถุนายน 2560)
9. ครั้งที่ 9/2560 (7 กรกฎาคม 2560)
10. ครั้งที่ 10/2560 (8 กันยายน 2560)
11. ครั้งที่ 11/2560 (17 พฤศจิกายน 2560)
 
ปี 2561
1. ครั้งที่ 1/2561 (12 มกราคม 2561) // รอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561
2. ครั้งที่ 2/2561 (2 มีนาคม 2561)
3. ครั้งที่ 3/2561 (11 พฤษภาคม 2561)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 56,861 ครั้ง