สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ปริญญากิตติมศักดิ์

 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1. คู่มือการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559)
 
ประกาศสดุดีปริญญากิตติมศักดิ์
 
  1. คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. คำประกาศสดุดีเกียรติคุณ สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซิม
 
แบบฟอร์ม
  1. แบบประวัติและผลงานบุคคล ขอปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เข้ารับ เดือนธันวาคม 2559 | ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559)
 
กฏหมาย/ มติ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติศักดิ์ พ.ศ. 2539
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  4. แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
เอกสารเพิ่มเติม
  1. ข้อมูลปริญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)
  2. สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,540 ครั้ง