สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    รางวัลรัตโนบล
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. ปฏิทิน/ขั้นตอน การดำเนินงานรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559)
 
ประกาศสดุดีรางวัลรัตโนบล
 
แบบฟอร์ม
 1. แบบประวัติและผลงานนิติบุลคล องค์กร ในการขอรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559 //กรณีนิติบุคคล องค์กร
  (เข้ารับ เดือนธันวาคม 2559 | 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559)
 2. แบบประวัติและผลงานบุลคล ในการขอรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559 //กรณีบุคคลทั่วไป
  (เข้ารับ เดือนธันวาคม 2559 | 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559)
 
กฎหมาย/ มติ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2551
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาคัดเลือผู้สมควรได้รับรางวันรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  (ณ 11 มิถุนายน 2558)
 
เอกสารเพิ่มเติม
 1. สถานภาพความรู้เกี่ยวกับพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร) พ.ศ. 2486 - 2549
 2. ข้อมูลรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)
 3. หลักการเขียนประกาศสดุดี รางวัลรัตโนบล 2558 //New
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,539 ครั้ง