สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
 

  
พระราโชวาท
 1. พระปฐมราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2536
 2. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 1และ 2
 3. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 6
 4. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 8
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2799/2559)
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3784/2560)
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4268/2560)
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. รายงานจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2536 - ปัจจุบัน
 2. แบบยื่นขอเข้ารับปริญญาบัตรด้วยเครื่องแบบบัณฑิตหญิง
 3. ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. แจ้งบัณฑิตรับคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 5. คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2553
 7. แนวปฏิบัติ การทูลเกล้าถวายปริญญา
 8. คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 9. คำประกาศสดุดีเกียรติคุณ สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซิม
 10. การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11. ครุยวิทยฐานะ
 12. รวมภาพการปฏิบัติงาน
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 47,186 ครั้ง