สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
 

  
พระราโชวาท
 1. พระปฐมราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2536
 2. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 1และ 2
 3. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 6
 4. พระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 8
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2799/2559)
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3784/2560)
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4268/2560)
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. รายงานจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2536 - ปัจจุบัน
 2. แบบยื่นขอเข้ารับปริญญาบัตรด้วยเครื่องแบบบัณฑิตหญิง
 3. ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. แจ้งบัณฑิตรับคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 5. คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2553
 7. แนวปฏิบัติ การทูลเกล้าถวายปริญญา
 8. การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 9. ครุยวิทยฐานะ
 10. รวมภาพการปฏิบัติงาน
 11. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธี 2561
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 61,551 ครั้ง