สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    งานวิชาศึกษาทั่วไป
นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 
     มคอ.2 - มคอ. 3
 1. ข้อมูลวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (13 มกราคม 2558)
 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สกอ. รับทราบ 25 พ.ย. 59)
 3. ความสำคัญของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
 4. การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561)
 
     มคอ.7 
 1. ปีการศึกษา 2555
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2557
 4. ปีการศึกษา 2558
 5. ปีการศึกษา 2559
 
      คำสั่ง ประกาศ    
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 563/2558 เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558"
   
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
 1. สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
 2. สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
 3. สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
 4. สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
 
     การวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1. กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป
 1. การศึกษาเพื่อทศวรรตที่ 21
 2. รูปแบบการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 3. สรุปสาระสำคัญการสัมมนาศึกษาทั่วไป (21 มิ.ย.56)
 4. บทสรุปการสัมมนาศึกษาทั่วไป (21 มิ.ย.56)
 
     สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป
      ปี 2557
 1. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557
 2. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 
 3. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2557
      ปี 2558
 1. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
 2. สรุปวาระการประชุมวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2558
   
      ผลการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
 2. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
 3. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
 4. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 5. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
 6. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร TQF) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 7. ผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร TQF) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
 8. ผลการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2557
 9. ผลการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
 

     เอกสารเพิ่มเติม

 1. บทสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป
 2. การนำเสนอเนื้อหารายวิชาใหม่
 
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,740 ครั้ง