สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัย / ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย / ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท ดังนี้ 

 
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,940 ครั้ง