สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                   การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ห้วงเวลา แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน รายงานผลประเมิน
ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 57 - 31 มี.ค. 58) แบบประเมิน 3.94 (78.86%) รายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 58 - 31 ก.ค.58) แบบประเมิน 4.04 (80.80%) รายงาน
ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (ต.ต. 58 - ก.พ. 59) แบบประเมิน 3.90 (78.00%) รายงาน
  รอบที่ 2 (มี.ค. 59 - ส.ค.59) แบบประเมิน  3.97 (79.40%) รายงาน 
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,945 ครั้ง