สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    แจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สามารถสืบค้นหนังสือแจ้งเวียนเอกสารได้ที่
http://edoc.ubu.ac.th/
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,945 ครั้ง