สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 43,729 ครั้ง