สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    ทำเนียบอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย
 ดร.อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
พ.ศ.2533-2535

 
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
พ.ศ.2535-2538

 

 

                                                                      

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
พ.ศ.2541-2547

 

  
                                                             

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
พ.ศ.2547-2549

 


                                                             

ศ.(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน

 

 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,786 ครั้ง