สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
 
 


ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
    
 
                                                                    

ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
                                                                  
 

ศ.อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิศ.กนก วงษ์ตระหง่าน
 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
รศ.สุมนต์ สกลไชย
 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
 
 
 


รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 


นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 


นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์
 
 
 
 
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 


ผศ.ชริดา  ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

         
 
 
 
      
   ผศ.สุรศักดิ์ คำคง
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์

  
 
 
 

ผศ.สงวน  ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

 
  
                    ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย                    
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

ผศ.สิทธิชัย สมานชาติ
อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
  
 นายชัช วงศ์สิงห์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
             
                                        
นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

    
    ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
                        
   นางอรอนงค์ งามชัด 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,786 ครั้ง