สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    เพจลิงค์
สำนักงานสภาฯ ในประเทศไทย
สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,787 ครั้ง