สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

       

 

                                      
ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    

 
                                                      
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
                                                      
            
นางสาวสุภัชญา ถาวรถิระกุล
นักวิชาการศึกษา

นายเชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
           
นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,940 ครั้ง