งานโสตทัศนศึกษา


นาย ณรงค์ฤทธิ์  มีพยุง

งานโสตทัศนศึกษา คณะนิติศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษา


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

ดูแลและให้บริการ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลห้องเรียน และห้องประชุม คณะนิติศาสตร์
ให้บริการยืม - คืน อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ บริการจองให้เรียน ห้องประชุมและห้องศาลจำลองคณะนิติศาสตร์
ให้บริการยืม - คืน บันทึกเสียงการสอนอาจารย์พิเศษ ให้บริการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ กิจกรรมต่างๆ
บันทึกการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำ จัดทำป้ายประกาศ ป้ายกิจกรรมต่างๆ
จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ประกาศนัดหมายการเรียนการสอน การงดบรรยาย และนัดหมายกิจกรรมต่างๆ
ให้บริการตัดต่อ วีดีทัศน์และเสียงบรรยาย การเรียนการสอน จัดทำใบประกาศนียบัตร กิจกรรมต่างๆ
บริการสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทีวี และ Facebook  งานบริการถ่ายทอดสัญญาณทีวีภายในอาคารเรียนรวม 2
.

ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2561

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
แผนผังการปฏิบัติงานประจำปีงานโสตทัศนศึกษา
การใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์ม งานโสตทัศนศึกษา
 
บริการแบบฟอร์มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของเจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา (เพิ่มเติมจากงานหลัก)

 
แบบฟอร์ม (สำนักวิทยบริการ)

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายจัดทำทะเบียนข้อมูลนักศึกษา (กองบริการการศึกษา)

 1. ม.อบ.3.1 คำร้องทั่วไป
 2. ม.อบ.3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน (กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา)
 3. ม.อบ.3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์
 4. ม.อบ.3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (ต่ำกว่าเกณฑ์/ได้รับสัญลักษณ์ 'W')
 5. ม.อบ.3.5 คำร้องประเภทสถานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก)
 6. ม.อบ.3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
 7. ม.อบ.3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 8. ม.อบ.3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน
 9. ม.อบ.3.20 คำร้องขอแก้ไขฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา
 10. ใบรายงานตัวนักศึกษา
 11. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 12. ม.อบ.3.14,3.15 คำร้องขอใบแสดงผงการเรียน(Transcript),คำร้องขอหนังสือรับรอง(Certificate)

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายจัดตารางเรียน ตารางสอบ (กองบริการการศึกษา)

 1. แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียนอาคารเรียน
 2. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยนอกคณะ
 3. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยในคณะ
 4. แบบฟอร์มมอบงานกรรมการคุมสอบ

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายประมวลผลการศึกษา  (กองบริการการศึกษา)

 1. แบบสรุปรายงานการขอแก้ไขเกรด (GRADE_A-F)
 2. ขั้นตอนการแก้ไขเกรด N

แบบฟอร์ม คำร้องอื่นๆ (กองบริการการศึกษา)

 1. แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
 2. แบบฟอร์คำร้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
 3. แบบฟอร์มการบอ User และ Password สำหรับเช้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์(REG)
 
การนัดบรรยาย
 
อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.สมนึก  เขมทองคำ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.สมนึก  เขมทองคำ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.สมนึก  เขมทองคำ
วันศุกรฺ์ที่ 24 สิงหาคม 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 2305 ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.สมนึก  เขมทองคำ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.สมนึก  เขมทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 2305 อ.ยุทธนา  คุ้มมี
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 / 18.00 - 20.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 2305 พ.ต.ท.สมนึก  เขมทองคำ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 / 08.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 / 08.00 - 16.00 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 / 08.00 - 12.00 น. ว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ศาลจำลอง อ.สมบัติ  วอทอง
 
บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา1/2561
                     วัน/เวลา                                                         วิชา                              ห้องบรรยาย   ผู้บรรยาย  
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2305 อ.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 09.00 - 16.00 น. กฎหมายลักษณะยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (กลุ่ม 2วันศุกร์) 2214 อ.มณฑิรา  แก้วตา
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 08.00 - 12.00 น. กฎหมายลักษณะหนี้ กลุ่ม1 2209 อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 13.00 - 16.00 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญหา 2209 อ.ประดิษฐ์  แป้นทอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 18.00 - 20.00 น. กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 2214 อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 17.00 - 20.00 น. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2205 อ.ศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 09.00 - 11.00 น. กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2214 อ.จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 18.00 - 20.00 น. กฎหมายภาษีอากร 2209 อ.กิตติยา  พรหมจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันายน 2561 18.00 - 20.00 น. กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 2214 อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 17.00 - 20.00 น. กฎหมายภาษีอากร 2209 อ.กิตติยา  พรหมจันทร์
วันพุธที่ 12 กันายน 2561 18.00 - 20.00 น.
กฎหมายภาษีอากร 2209 อ.กิตติยา  พรหมจันทร์
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง