การจัดการความรู้ (KM)
บทความที่น่าสนใจ
     
  *** สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก โดย ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ  
     
  *** เขียนข้อเสนอการวิจัยอยา่งไร ใหส้อดคล้องกับกรอบการวิจัยย ของแหล่งทุนและได้รับงบประมาณ  โดย สุนันทา สมพงษ์  
     
  *** เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้โดนใจกรรมการ   โดย ศ.ดร สุวิมล ว่องวาณิช  
     
  *** การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้ทุน  โดย นัยพินิจ คชภักดี  
     
  *** การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย อุดมลักษณ์  บํารุงญาติ   
     
  *** การวิจัยทางสังคมศาสตร์  
     
  *** ความเสี่ยงของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  
     
  *** ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  
     
  *** วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี  โดย ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 91,449 ครั้ง