การจัดการความรู้ (KM)
บทความที่น่าสนใจ
     
  *** เขียนข้อเสนอการวิจัยอยา่งไร ใหส้อดคล้องกับกรอบการวิจัยย ของแหล่งทุนและได้รับงบประมาณ  โดย สุนันทา สมพงษ์   
     
  *** เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้โดนใจกรรมการ โดย ศ.ดร สุวิมล ว่องวาณิช  
     
  *** การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้ทุน โดย นัยพินิจ คชภักดี  
     
  *** การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย อุดมลักษณ์  บํารุงญาติ   
     
  *** การวิจัยทางสังคมศาสตร์  
     
*** ความเสี่ยงของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  
     
*** ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  
     
*** วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี โดย ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 53,508 ครั้ง