ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.)

Center for Public Education and Assistance in Legal Matters (CPEAL.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง และการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดทำภารกิจในบริการทางวิชาการด้วย โดยการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) เพื่อทำหน้าที่ให้การบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจรเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและสถานการศึกษา การสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุ จุลสาร เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติของวิชาชีพทางกฎหมาย สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และเสริมสร้างความสามารถในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอันสอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์

กิจกรรมและรูปแบบในการให้บริการทางวิชาการ
1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
       1.1นิติศาสตร์สัญจร เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวน 8 ครั้งต่อปี โดยประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆ
       1.2 เวบไซด์ http://www.law.ubu.ac.th/เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางระบบเครือข่ายออนไลน์ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์)
       1.3 จุลสาร “กฎหมายเพื่อประชาชน” เป็นจุลสารแจกฟรีราย 6 เดือนซึ่งจะจัดส่งไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ
       1.4 หนังสือ “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้”เป็นการจัดพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ
2. กิจกรรมอบรมความรู้ทางกฎหมาย เป็นการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่ม เช่น การอบรมกฎหมายปกครองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตราข้อบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น”เป็นต้น
3. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทุกวันราชการระหว่างเวลา 09.00 –11.30 น.
4. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดอภิปราย สัมมนาหรือเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อต่างๆ ที่จำเป็นหรืออยู่ในความสนใจของประชาชน
 
สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.)

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ (คณะ)  0-4535-3930-1, (ศูนย์) 0-4535-3936 โทรสาร 0-4535-3937   

URLhttp://www.law.ubu.ac.th
 

 
จำนวนผู้เข้าชม 84,208 ครั้ง