อาจารย์ประจำ

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

นายขรรค์เพชร  ชายทวีป
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
 
นายชัช  วงศ์สิงห์

อาจารย์ประจำ

 

นายสหรัฐ  โนทะยะ
อาจารย์ประจำ 
 
 
 
 
นางสาวกิตติยา  พรหมจันทร์
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
     

 

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.อภินันท์  ศรีศิริ
อาจารย์ประจำ
 
 
นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ
อาจารย์ประจำ 
(หัวหน้าหมวดวิชา)
 
นายอรรถพงศ์  กาวาฬ
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
 
นายรักขิต  รัตจุมพฏ
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
     

 

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล
อาจารย์ประจำ
 
นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี
อาจารย์ประจำ
 
     

 

 

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

นายประดิษฐ์  แป้นทอง
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
ผศ.ดิเรก  บวรสกุลเจริญ
อาจารย์ประจำ
 
ศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์
อาจารย์ประจำ
 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์
อาจารย์ประจำ
 
 
นางมณฑิรา  แก้วตา
อาจารย์ประจำ
 
 
นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ
อาจารย์ประจำ
 
 
     

 

หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ์
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
 
นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 53,508 ครั้ง