อาจารย์ประจำ

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
 
อาจารย์ชัช  วงศ์สิงห์

อาจารย์ประจำ

 

อาจารย์สหรัฐ  โนทะยะ
อาจารย์ประจำ 
 
 
 
 
อาจารย์กิตติยา  พรหมจันทร์
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
     

 

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.อภินันท์  ศรีศิริ
อาจารย์ประจำ
 
 
อาจารย์มิรันตี  เจียรักสุวรรณ
อาจารย์ประจำ 
 
 
อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
 
อาจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ
อาจารย์ประจำ
(หัวหน้าหมวดวิชา)
 
 
 
     

 

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
 
ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี
อาจารย์ประจำ
 
     

 

 

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

อาจารย์ประดิษฐ์  แป้นทอง
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
ผศ.ดิเรก  บวรสกุลเจริญ
อาจารย์ประจำ
 
ศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์
อาจารย์ประจำ
 
อาจารย์ภิรมย์พร  ไชยยนต์
อาจารย์ประจำ
 
 
อาจารย์มณฑิรา  แก้วตา
อาจารย์ประจำ
 
 
อาจารย์ศศิวิมล  เสมอใจ
อาจารย์ประจำ
 
 
     

 

หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

ดร.รัชกร  โชติประดิษฐ์
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
 
อาจารย์จิรศักดิ์  บางท่าไม้
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,208 ครั้ง