อาจารย์ประจำ

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

นายขรรค์เพชร  ชายทวีป
อาจารย์ประจำ
(คณบดี)
ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
 
นายชัช  วงศ์สิงห์

อาจารย์ประจำ

(ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์)

นายสหรัฐ  โนทะยะ
อาจารย์ประจำ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
พันตำรวจโทกิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์
อาจารย์ประจำ
 
นางสาวกิตติยา  พรหมจันทร์
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
     

 

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ดร.อภินันท์  ศรีศิริ
อาจารย์ประจำ
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
 
นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ
อาจารย์ประจำ 
(หัวหน้าหมวดวิชา)
 
นายอรรถพงศ์  กาวาฬ
อาจารย์ประจำ
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
 
 
 
 
นายรักขิต  รัตจุมพฏ
อาจารย์ประจำ
 
 
 
 
     

 

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล
อาจารย์ประจำ
 
นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี
อาจารย์ประจำ
 
     

 

 

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

นายประดิษฐ์  แป้นทอง
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
ผศ.ดิเรก  บวรสกุลเจริญ
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.ตรีเนตร  สารพงษ์
อาจารย์ประจำ
 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์
อาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนแล
ประกันคุณภาพการศึกษา)
นางมณฑิรา  แก้วตา
อาจารย์ประจำ
 
 
นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ
อาจารย์ประจำ
 
 
     

 

หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ์
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์
อาจารย์ประจำ
(ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์)
นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้
อาจารย์ประจำ (หัวหน้าหมวดวิชา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 25,101 ครั้ง