อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
      ชื่อ :   ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ   
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- Doctorat en droit pe'nal mention tre's honorable,I'Universit'de Nancy2, France
- LL.M(University of Pennsylvania U.S.A.)  
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 - เนติบัณฑิตไทย
 - นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บรรยายวิชา 
- กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
- กฎหมายอาญาภาคความผิด
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ชื่อ :   ศาตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล            
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาวิชากฎหมาย (B.A. in Law Cantab)
   จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
-เนติบัณฑิต Barrister at Law จากสำนักงานเกรย์อิน (Gray's Inn)
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ                                           
เนติบัณฑิตไทยสอบได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 25     
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
- อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา
- อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บรรยายวิชา    
- หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
 
 
 
 
  
 
ชื่อ :   อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย            
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    
เนติบัณฑิตไทย     
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
- อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
- อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ
บรรยายวิชา    
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 
 
 
 
 
  
 
ชื่อ :   อาจารย์ธานี สิงหนาท          
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- นิติศาสตรบัณฑิต                                                                                               
เนติบัณฑิตไทย     
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยาน
แห่งสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
บรรยายวิชา    
วิชากฎหมายลักษณะพยาน
 
 
 
 
  
ชื่อ : ศาตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
                         
 
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
Doctorat de l’Université de Droit d’Economie et de Sciences Sociales de Paris II
D.E.A. de Droit Public Interne (ParisII)
ประกาศนียบัตรอบรมเรื่องการปกครองท้องถิ่น (I.I.A.P.) ประเทศฝรั่งเศส
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
บรรยายวิชา 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 
 
 
  
ชื่อ :   รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร                           
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- Doctorat de I Universite Robert Schuman de Stasbourg   
- D.E.A. de droit international
- นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายวิชา 
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
- กฎหมายคนต่างด้าว
 
 
 
 
 
    ชื่อ :   นายธานิศ เกศวพิทักษ์  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              
- เนติบัณฑิตไทย
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 
บรรยายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 
     
 
 
 
    ชื่อ :   นายยุทธนา คุ้มมี  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                     
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรการระงับข้อพิพาท ประเทศสิงคโปร์
 - ประกาศนียบัตรการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
 -ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์
บรรยายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 
     
 
 
 
 
 
    ชื่อ :   นายสมบัติ วอทอง  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขารัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีผู้ก่อตั้ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2547)
 
บรรยายวิชา 
- การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย
 
     
 
 
 
    ชื่อ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมดี 
  สาขารัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       
- การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนตประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
- อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
บรรยายวิชา 
- ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
- สัมมนานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์และการฝึกงานวิจัย
 
 
 
 
 
 
    ชื่อ :   พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองคำ  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 -ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด                
บรรยายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 
     
 
 
 
    ชื่อ :   พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรวิชาว่าความ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ(พิเศษ) รุ่นที่ 10
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสารวัตรป้องกันและปราบปรามรุ่นที่ 4
ประกาศนียบัตรหลักสูตการอบรมชัยยะชั้นนำหน่วย(การรบนอกแบบ)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ส่งทางอากาศ(กระโดดร่ม) รุ่นที่ 169
- อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
บรรยายวิชา 
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจำวัน
     
 
 
 
    ชื่อ :  ดร.บุบผา อัครพิมาน  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- ปริญาเอกทางกฎหมายมหาชน(Doctorat en droit public)
  เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัย Toulouse I.ประเทศฝรั่งเศษ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชนพื้นฐาน
 (D.E.A en Droit public foundamental).มหาวิทยาลัย Toulouse I.ประเทศฝรั่งเศษ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง              
บรรยายวิชา 
- หลักกฎหมายปกครอง
 
     
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,208 ครั้ง