อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
      ชื่อ :   ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ   
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- Doctorat en droit pe'nal mention tre's honorable,I'Universit'de Nancy2, France
- LL.M(University of Pennsylvania U.S.A.)  
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 - เนติบัณฑิตไทย
 - นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายวิชา 
- กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
     
 
 
 
 
  
 
ชื่อ :   อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย            
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    
เนติบัณฑิตไทย     
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
- อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
- อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
บรรยายวิชา    
 
 
 
 
 
  
ชื่อ :   รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร                           
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
- Doctorat de I Universite Robert Schuman de Stasbourg   
- D.E.A. de droit international
- นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายวิชา 
 
 
 
 
 
    ชื่อ :   นายยุทธนา คุ้มมี  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                     
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 - ประกาศนียบัตรการระงับข้อพิพาท ประเทศสิงคโปร์
 - ประกาศนียบัตรการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
 -ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินท์
บรรยายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 
     
 
 
 
 
 
    ชื่อ :   นายสมบัติ วอทอง  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขารัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีผู้ก่อตั้ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
บรรยายวิชา 
- การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย
 
     
 
 
 
 
 
    ชื่อ :   พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองคำ  
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 -ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด                
บรรยายวิชา 
 
 
     
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 36,303 ครั้ง