งานนโยบายและแผน
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานประจำปี

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ เกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,208 ครั้ง