งานบริหารงานบุคคล


ระบบประเมิณผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 -  แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง-สายสนับสนุน
 -  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน-สายสนับสนุน
-   ตัวอย่างหัวข้อคู่มือการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุน
 
 -  แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง-อาจารย์
 

แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
             สายวิชาการ
                   - รองคณบดี
                   - ผู้ช่วยคณบดี
                  - หัวหน้าหมวด
                  - อาจารย์
            สายสนับสนุนวิชาการ
                  - หัวหน้าสำนักงาน
                  - หัวหน้างาน
                  - บุคลากรสายสนับสนุน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                       ผู้บริหาร
                           - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
                           -แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งรองคณบดี
                          -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี                         
                          - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
                      สายวิชาการ
                           - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิชากฏหมาย   
                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งอาจารย์                         
                           - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
                     สายสนับสนุนวิชาการ
                           - แบบประเมินการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ   
                           - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
                          - ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคิดค่ากลางภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

  - แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำเดือนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบฟอร์มภายในคณะ
                        - 01-แบบฟอร์ม-ใบลากิจ-ป่วย-คลอด
                        - 02-แบบฟอร์ม-ใบลาพักผ่อน
                        - 03-แบบฟอร์ม-ใบลาดูแลภรรยาคลอดบุตร
                       - 04-แบบฟอร์ม-ใบลาอุปสมบท
                       - 05-แบบฟอร์ม-ใบยกเลิกวันลา
                       - 06-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-ติดตาม อ.พิเศษ
                       - 07-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-เข้าร่วมอบรม
                       - 08-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันชดเชย-สอนในวันหยุดราชการ
                       - 09-แบบฟอร์ม-ขอลงเวลา
                       - 10-แบบฟอร์ม-ขออนุมัติไปราชการ
                       - 11-แบบฟอร์ม-รายงานการไปราชการ
                       - 12-แบบฟอร์ม-หนังสิอรับรอง
                       - 13-แบบฟอร์ม-คำขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ-พนักงาน
                       - 14-แบบฟอร์ม-คำขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างชั่วคราว
                       - 15-แบบฟอร์ม-แบบฟอร์มขอที่พักอาศัย
                       - 16-แบบฟอร์ม-แบบฟอร์มขอส่งคืนที่พักอาศัย
                       - 17-แบบฟอร์ม-หนังสือขอลาออกจากราชการและแบบตรวจสอบหนี้สินกับส่วนราชการ
                       - 18-แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล -สปส.90-2

เอกสารอื่นๆ
 

                - คำสั่งคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มอบหมายปฏิบัติงานประจำบุคลากรสายสนับสนุนวิาการ สังกัดสำนักงานเรขานุการ คณะนิติศาสตร์
                  ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคิดค่ากลางภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561              
                - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561               
 
               - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
               - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อนำมารวมคำนวณ เป็นคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559
               - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
               - ประกาศคณะนิติศาสตร์หลักเกณฑ์การคิดค่ากลางภาระงานสายสนับสนุนวิชาการฯ
               - คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
               - คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการ(เพิ่มเติม)
               - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               - คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์             
               - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตําแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
               - ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ ข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
               - การเทียบประกาศณียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา(น.บ.ท.) เท่ากับปริญญาโท เพื่อสิทธิในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง