งานบริหารงานบุคคล

แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
             สายวิชาการ
                   - รองคณบดี
                   - ผู้ช่วยคณบดี
                  - หัวหน้าหมวด
                  - อาจารย์
            สายสนับสนุนวิชาการ
                  - หัวหน้าสำนักงาน
                  - หัวหน้างาน
                  - บุคลากรสายสนับสนุน
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                       ผู้บริหาร
                           - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
                           -แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งรองคณบดี
                          -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี                         
                          - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
                      สายวิชาการ
                           - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี
                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิชากฏหมาย                             
                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งอาจารย์                         
                           - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
                     สายสนับสนุนวิชาการ
                           - แบบประเมินการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ   
                           - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
เอกสารอื่นๆ


               - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559
               - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อนำมารวมคำนวณ เป็นคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559
               - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
               - ประกาศคณะนิติศาสตร์หลักเกณฑ์การคิดค่ากลางภาระงานสายสนับสนุนวิชาการฯ
               - คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตําแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 29,949 ครั้ง