ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
 

 

 

                                                                                               
   
รองศาสตราจารย์
ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข    
 
อธิการบดี
 
 
 
   
   
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
 
คณบดี
 
 
 
 
นายสหรัฐ โนทะยะ
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บริการวิชาการและธรรมนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม
 
 
 
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
 
 
 
 
นายอภินันท์ ศรีศิริ
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
 
 
 
 

 

 

 
นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ
 
นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นางเพชรัตน์ แสนทวีสุข
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์  หัวหน้าหมวดวิชา
 
 
 
 

 
 
 

นางมิรันตรี เจียรักสุวรรณ
 

ประธานหลักสูตรและ

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญา

และกระบวนการยุติธรรม
 
 
 

 

 
 
 
 

างสาวกิตติยา พรหมจันทร์
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นางศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศ
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ

 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

เอกชนและธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

 

หัวหน้าหมวดวิชา

นิติพัฒนบูรณาการศาสตร์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 25,100 ครั้ง