ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
 

 

 

                                                                                               
   
รองศาสตราจารย์
ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข    
 
อธิการบดี
 
 
 
   
   
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
 
คณบดี
 
 
 
 
นายสหรัฐ โนทะยะ
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
 
 
 
 
นายอภินันท์ ศรีศิริ
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 

 

 

 
นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ
 
 
นางมนฑิรา แก้วตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคม
 
 
นางเพชรัตน์ แสนทวีสุข
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
   หัวหน้าหมวดวิชา
 
 
 
 

 
 
 

นางมิรันตรี เจียรักสุวรรณ
 

ประธานหลักสูตรและ

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญา

และกระบวนการยุติธรรม
 
 
 

 

 
 
 
 

างสาวกิตติยา พรหมจันทร์
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นางศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศ
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นายประดิษฐ์  แป้นทอง

 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

เอกชนและธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

 

หัวหน้าหมวดวิชา

นิติพัฒนบูรณาการศาสตร์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 29,907 ครั้ง