ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
 

 

 

                                                                                               
   
รองศาสตราจารย์
ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข    
 
อธิการบดี
 
 
 
   
   
อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป
 
คณบดี
 
 
 
 
อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ
 
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคมและบริการวิชาการ
 
 
 
 
อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 

 

 

 
อาจารย์ภิรมย์พร ไชยยนต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ
 
 
อาจารย์มนฑิรา แก้วตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย
 
 
นางเพชรัตน์ แสนทวีสุข
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
   หัวหน้าหมวดวิชา
 
 
 
 

 
 
 

อาจารย์รักขิตรัตจุมพฏ
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญา

และกระบวนการยุติธรรม
 
 
 

 

 
 
 
 

อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศ
 
 
 
 

 

 
 
 
 

อาจารย์ประดิษฐ์  แป้นทอง

 

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

เอกชนและธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้

 

หัวหน้าหมวดวิชา

นิติพัฒนบูรณาการศาสตร์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง