ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
       ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๘ ( พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) โดยมีโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ให้โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุเป็นโครงการใหม่ ภายใต้สำนักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๕ (พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ของทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวงมหาวิทยาลัย : ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
       จากนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและนำเสนอขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการออกแบบต่อเนื่องจากปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ เพื่อออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดยได้เริ่มดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
       ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และ    เครือข่ายเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นคนแรก    ดังนั้น    จึงถือเอาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปัจจุบันมี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล ปุษยตานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน
 
คณะกรรมการ
          คณะกรรมการที่ดำเนินการโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังรายนามต่อไปนี้
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.
DR. Frank Thomas
( Assistant Vice President, Infromation Service The University of Akron , Ohio , U.S.A. )
กรรมการที่ปรึกษา
2.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
( รองศาสตรจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี )
กรรมการที่ปรึกษา
3.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
( รองศาสตรจารย์ ดร . เครือวัลย์ โสภาสรรค์ )
ประธานกรรมการ
4.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
( ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ )
กรรมการ
5.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
( ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร . โชติ จิตรังษี )
กรรมการ
6.
ดร . ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
7.
พ.ต.อ. ดร .ไพรัช พงษ์เจริญ
กรรมการ
8.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
9.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
กรรมการ
10.
นายวุฒิณัฐ พรรักษมณี
กรรมการ
11.
นายอภิชัย ศิวประภากร
กรรมการ
12.
นายมนูญ ศรีวิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
13.
หัวหน้ากองแผนงาน
(นางสาวสุธิดา แจ่มใส)
ผู้ช่วยเลขานุการ
14.
นางสาวอัปสร ศรไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ
15.
นางสาวพรอนงค์ เวชกามา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
        คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีรายนามดังต่อไปนี้
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
( รองศาสตรจารย์ ดร . เครือวัลย์ โสภาสรรค์ )
ประธ านกรรมการ
2.
ดร . ไพรัช ธัชยะพงษ์
กรรมการ
3.
ดร . ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
4.
ผู้ช่วยศาสต์จารย์ ดร . สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
กรรมการ
5.
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการ
6.
นางอรพินทร์ ชอบอิสระ
กรรมการ
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,647 ครั้ง