ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
  พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21
 
วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21
 
พันธกิจ
1.
ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน
2.
เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1.
เพื่อให้เกิดการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอันได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานอธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาและชุมชน
2.
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานรับบริการอื่นๆ
3.
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
 
วัตถุประสงค์
1.
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น บริการระบบเครือข่าย พัฒนาฐานข้อมูลกลาง การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการสารสนเทศอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอันได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานอธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา
2.
จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศอื่นๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ บุคคลกร นักศึกษา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน
4.
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข
 
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 65,244 ครั้ง