คณะกรรมการประจำสำนักฯ
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์อาทิตย์  ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ภูมิพัฒ   แสงอุดมเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กรรมการ
6. ผู้แทนสภาอาจารย์กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง  วัชระธนกิจ)
กรรมการ
7. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์
(นายอนุพงษ์  รัฐรมย์)
กรรมการ
8. ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์
(นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์
(นายฐิติเดช  ลือตระกูล)
กรรมการ
10 ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  วงศ์สายเชื้อ)
กรรมการ
11. ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์
(นางพัชรี  ธานี)
กรรมการ
12. ผู้แทนคณะนิติศาสตร์
(นายสหรัฐ  โนทะยะ)
กรรมการ
13. ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์
(นายดุสิต  ศรีสร้อย)
กรรมการ
14. ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์
(นางสุฬดี  กิตติวรเวช)
กรรมการ
15. ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์
(นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์)
กรรมการ
16. ผู้แทนคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์)
กรรมการ
17. ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
(นายชูเกียรติ  พิทักษ์พรพัลลภ)
กรรมการ
18. รองผู้อำนวยการฝ่าบริหารและบริการ กรรมการและเลขานุการ
19. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ
 
 
รก.ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประธานกรรมการ

 
 
รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
รองประธานกรรมการ
 
นางสาวอังคณา ปัญญา
กรรมการ
นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
กรรมการ

นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
กรรมการ
นายวิชิต คำพิภาค
กรรมการ
นางสาววาสนา สะอาด
กรรมการ

นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
กรรมการ
 
นางรัชนี นิคมเขตต์
กรรมการและเลขานุการ
นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,647 ครั้ง