บุคลากรสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1

รัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 
 
อรุณศรี โพธิโกฏิ*   วาสนา สะอาด
 
ฉัตรชัย พรหมนา   นันทพร สิงหาษา
   
วิยะดา ธนสรรวนิช    
 
สำนักงานเลขานุการ
รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- งานบริหารทั่วไป
- งานคลังและพัสดุ
- งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ, งานประกันคุณภาพ
สำนักงานเลขานุการ
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. ( เบอร์ตรง )
โทร.( ภายใน )
1.
คุณรัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
0 - 4535 - 3102
1507
2.
คุณอรุณศรี โพธิโกฏิ*
งานการเงิน
0 - 4535 - 3103
3103
3.
คุณวิยะดา ธนสรรวนิช*
งานพัสดุ
0 - 4535 - 3102
1506
4.
คุณวาสนา สะอาด
งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
0 - 4535 - 3112
3112
5.
คุณฉัตรชัย พรหมนา
งานบริหารงานทั่วไป,งานบุคคล
0 - 4535 - 3102
3102
6. คุณนันทพร สิงหาษา งานธุรการ 0 - 4535 - 3102 1510
หมายเหตุ *ช่วยราชการ
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,645 ครั้ง