แบบฟอร์ม
    การให้บริการ    
   
  การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
 
     
   
    แบบฟอร์ม    
   
  แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง 36 นิ้ว
 
แบบฟอร์มการขอใช้บริการตรวจข้อสอบและประเมิน
  แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   
  พัสดุ
 
แบบฟอร์มขอซื้อ/จ้าง พัสดุ
 
แบบฟอร์มยืม-คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
 
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมระบสาธารณูปโภค
 
ใบขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (ไอทีคลินิก)
 
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
  การเงิน
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบสำคัญรับเงิน (วิทยากร)
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กลับมาจากไปราชการ (บก 111)
   
  ใบลา/หนังสือรับรอง
  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  ใบลาพักผ่อน   /  ใบยกเลิกวันลา
  แบบฟอร์มใบลาสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
   
  ข้อตกลง/รายงาน
  แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
  แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
  แบบฟอร์มแบบรายงานการผลการดำเนินงานตามข้อตกลง
  แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
  แบบฟอร์มสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
  แบบประเมินการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
  บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  รายงานไปราชการ1 และ รายงานไปราชการ2
   
  ครือข่าย
  แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (E-mail Account, UBU WiFi, iUBU) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (UBU WiFi) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
 
           
 
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมระบสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมระบสาธารณูปโภค
 
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมระบสาธารณูปโภค
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,647 ครั้ง