สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Instruction: MOUs/Agreements those are available for the period of the fiscal year 2018 (1 October 2017 - 30 September 2018)
 
World
  Countries Name of Institutes Date of signing Date of Expire
1 Austria University of Graz 13 November 2017 12 November 2022
2 Cambodia Institute of Technology of Cambodia 29 August 2013 28 August 2018
3 Cambodia Mean Chey University 22 June 2015 20 June 2020
4 Cambodia Phnom Penh International University 11 January 2017 10 January 2022
5 Cambodia Royal University of Agriculture 18 August 2015 16 August 2020
6 Cambodia Royal University of Phnom Penh 11 April 2013 10 April 2018
7 Cambodia University of Battambang 9 June 2015 7 June 2020
8 Cambodia University of Management and Economics 1 October 2014 30 September 2019
9 Cambodia Vanda Institute 11 January 2017 10 January 2022
10 China Guangxi Normal University for Nationalities 14 May 2014 13 May 2019
11 China Guangxi University 21 December 2012 20 December 2017
12 China Jingchu University of Technology 18 July 2018 17 July 2023
13 France University Paul Sabatier - Toulouse III 8 July 2013 7 July 2018
14 France University of Montpellier 15 October 2017 14 October 2020
15 Germany Anhalt University of Applied Sciences 27 April 2018 26 April 2021
16 Germany Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 9 July 2018 31 May 2019
17 Indonesia Ganesha University of Education 5 October 2016 4 October 2020
18 Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 30 October 2017 29 October 2022
19 Japan Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company 1 April 2018 29 March 2028
20 Japan Ibaraki University 27 January 2017 26 January 2022
21 Japan Institute of Natural Medicine, University of Toyama 25 January 2017 24 January 2022
22 Japan The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 9 October 2013 8 October 2018
23 Japan Toyohashi University of Technology 25 April 2014 24 April 2019
24 Japan Tottori University 6 July 2018 5 July 2023
    Memorandum for Student Exchange 6 July 2018 5 July 2023
    Memorandum for Student Exchange - Short term 6 July 2018 5 July 2023
25 Japan University of Kochi 26 December 2016 25 December 2021
26 Korea Far East University - Exchange Student Agreement 15 January 2013 14 January 2018
27 Korea Korea Research Institute of Chemical Technology 9 October 2013 8 October 2018
28 Lao PDR Champasack University 10 June 2015 9 June 2020
29 Malaysia Monash University Malaysia 5 September 2016 4 September 2021
30 Malaysia University of Sain Malaysia 10 July 2017 9 July 2022
    University of Sain Malaysia: Collaboration Agreement 2 August 2017 1 August 2020
31 Philippines University of Philippines Los Banos 8 April 2013 7 April 2018
32 Taiwan National Taiwan University of Science and Technology 1 June 2018 31 May 2023
33 USA Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University 26 July 2018 25 July 2023
34 USA Marshall University School of Pharmacy 18 December 2018 17 December 2023
35 USA University of Hawaii at Manoa - College of Languages, Linguistics, and Literature 4 July 2013 3 July 2018
36 USA University of San Diego 1 April 2016 31 March 2021
37 Vietnam Can Tho University - College of Aquaculture and Fisheries 12 March 2015 10 March 2020
38 Vietnam Hanoi University 11 January 2017 10 January 2022
    Hanoi University: Academic Exchange Program Contract 6 January 2017 no expire date
39 Vietnam Hue University 14 April 2013 13 April 2018
    Hue University - College of Foreign Languages 14 March 2017 13 March 2022
40 Vietnam Hue University of Agriculture and Forestry 26 August 2013 25 August 2018
41 Vietnam Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 1 August 2013 1 August 2018
42 Vietnam University of Danang - University of Foreign Language Studies 9 December 2016 8 December 2021
43 Vietnam University of Danang, Campus in Kontum 20 November 2014 19 November 2019
44 Vietnam University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi 28 September 2016 27 September 2021
    University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi (Academic Exchange Program Contract) 1 September 2016 31 August 2021
Thailand
1 Thailand Sathien Dhammasathan 21 October 2013 20 October 2018
2 Thailand Mahidol University 30 September 2013 29 September 2018
3 Thailand Department of ASEAN Affairs 29 March 2016 no expire date
4 Thailand Council of University President of Thailand, Office of The Higher Education Commission 24 August 2016 no expire date
5 Thailand THAI Flight Training Co., Ltd. 23 July 2018 22 July 2023
6 Thailand บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน (อพท.) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 19 July 2018 18 July 2022
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 August 2018 29 August 2022
 
Cooperative Networks
1. ASEA-UNINET - Umbrella Agreement (expired) 14 July 2014-13 July 2017 / Link
2. AIT-GMSARN
 
Record of updates
*update as of 26 December 2018
- added Marshall University School of Pharmacy, USA
*update as of 17 October 2018
- added อพท.2 Thailand
*update as of 20 August 2018
- added อพท. Thailand
*update as of 16 August 2018
- added National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
- added THAI Flight Training Co., Ltd., Thailand
*update as of 7 August 2018
- added Jingchu University of Technology, China
- added Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University, USA
*update as of 23 July 2018
- added University of Montpellier, France
*updated as of 21 July 2018
- added Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Germany
- added Tottori University, Japan
*updated as of 15 May 2018
- added Anhalt University of Applied Sciences, Germany
- added Cosmos Technical Center Co., Ltd., Japan
 
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

 

Call +66 4535 3038
+66 4535 3039
+66 4535 3040
+66 4535 3052
intercoop(at)ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 47,902 ครั้ง