กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” (ครั้งที่ ๒) ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
yes แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 111,634 ครั้ง