กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2561
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง