กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบรายงาน
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.3/ว 1108 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ขอข้อมูลความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิ (ปี 2561-2564) 
คลิก >>> ข้อมูลความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมคุณวุฒิ (ปี 2561-2564) (ข้อ 1- ข้อ 4)
คลิก >>> ข้อมูลการรับนักศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา และระดับการศึกษา (ข้อ 5)
 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.3/ว 0152 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้ส่งประเด็นความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
คลิก >>> แบบรายงาน
 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.3/ว 0151 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลแผนความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปี 2561 – 2564
คลิก >>> ข้อมูลรหัสจำแนกกลุ่มสาขาต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REF_ISCED)
คลิก >>> แบบเสนอความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อ
 
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,951 ครั้ง