กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายชื่อผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่น-ดีมาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
รอบครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2561 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
รอบครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2560 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,952 ครั้ง