กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ช่องทางแสดงความคิดเห็น
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
1. ทางเว็บไซต์ คลิก>> แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่
3. สายด่วนผู้บริหาร 

 


ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน 3099

 


นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ภายใน 3034
 

 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,479 ครั้ง