กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    การประเมินสมรรถนะ
>>> ตารางอบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รายละเอียด
 
>>> ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวันที่ 13 กันยายน 2560 จากห้องพิบูลมังสาหาร เป็น ห้องปฏิบัติการ 2c 10-11 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายละเอียด
 
>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถฯ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานฯ ปี 2560
>>> ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  รายละเอียด
>>> ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  รายละเอียด
>>> ด้านทักษะการคำนวณ  รายละเอียด
>>> ด้านทักษะการจัดการข้อมูล  รายละเอียด
>>> ด้านความรู้เรื่องกฏหมายฯ รายละเอียด
>>> ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  รายละเอียด
 
>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ เรื่อง รายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานฯ ปี 2560 รายละเอียด
>>> ด้านความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
>>> ด้านความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
>>> ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
>>> ด้านทักษะการคำนวณ
>>> ด้านทักษะการจัดการข้อมูล
>>> ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
>>> ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหารฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แก้ไขเกณฑ์การประเมินทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์) รายละเอียด
>>> ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แก้ไขระยเวลาและสถานที่ในการประเมิน Pre-test ด้านความรู้ความสามารถฯ) รายละเอียด
>>> ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหารฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แก้ไขประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน Pre-test) รายละเอียด
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง