กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะฯ
ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร เรื่อง ข้อกำหนดและกำหนดการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562
คลิก>>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะฯ
 
ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร เรื่อง ข้อกำหนดและกำหนดการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
คลิก>>>> ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะฯ
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,536 ครั้ง