กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ
ใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปี 2560 
บุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้กรอกข้อมูลใบสมัครตามแบบฟอร์มนี้ สำหรับท่านที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เมื่อปี 2558 แล้ว ท่านสามารถเก็บผลการประเมินความรู้ความสามารถฯ ทุกด้านที่ผ่านแล้วไว้สำหรับประกอบการยื่นตำแหน่งสูงขึ้นได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และท่านสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ได้เฉพาะด้านที่ยังไม่ผ่าน ท่านสามารถศึกษาขอบเขตเนื้อหาและเกณฑ์การประเมินฯ ได้จากประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏฺิบัติงานฯ ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
คลิก>>>> ใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 98,985 ครั้ง