กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ
ใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  ปี 2562 (ครั้งที่ 1) 
บุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้กรอกข้อมูลใบสมัครตามแบบฟอร์มนี้ สำหรับท่านที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานบางด้าน เมื่อปี 2560 - 2561 แล้ว ท่านสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ได้เฉพาะด้านที่ยังไม่ผ่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขอบเขตเนื้อหาและเกณฑ์การประเมินฯ ได้จากประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานฯ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2562 
คลิก>>>> ใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,534 ครั้ง