กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบประเมินออนไลน์
แบบสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตอบออนไลน์ >> แบบสำรวจ
 
สำนักงานอธิการบดี 
ตอบออนไลน์ >> แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือ ดาวน์โหลดแบบประเมิน
ตอบออนไลน์ >> แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือ ดาวน์โหลดแบบประเมิน
ตอบออนไลน์ >> แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี หรือ ดาวน์โหลดแบบประเมิน 
 
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบติดตามการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน และการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับบุคลากรทุกคนในสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 
แบบรายงานการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน และการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (สำหรับบุคลากรทุกคนในสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 
แบบรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 (รายหน่วยงาน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 83,261 ครั้ง