กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบประเมินออนไลน์
สำนักงานอธิการบดี 
ตอบแบบประเมินออนไลน์  ดังนี้
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี หรือ ดาวน์โหลดแบบประเมิน  หรือ       ตอบออนไลน์ >> คลิกแบบประเมิน 1
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลดแบบประเมิน  หรือ ตอบออนไลน์ >> คลิกแบบประเมิน 2
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี (สำหรับบุคลากรทุกคนที่ใช้สวัสดิการเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บริการรถรับส่งบุคลากร / ที่พักอาศัย / เยี่ยมป่วย/เยี่ยมคลอด /การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ /การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 )  ดาวน์โหลดแบบประเมิน  หรือ 
ตอบออนไลน์ >> คลิกแบบประเมิน ดังนี้
1.การบริการรถรับส่งบุคลากร
2.การจัดที่พักอาศัย
3.การเยี่ยมป่วย/เยี่ยมคลอด
4.การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
5.การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37
 
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561
1. แบบติดตามการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน และการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับบุคลากรทุกคนในสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
2. แบบรายงานการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน และการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับบุคลากรทุกคนในสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
3. แบบรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 (รายหน่วยงาน สำหรับให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเป็นผู้ตอบข้อมูล) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 
--------------------------------------
แบบสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตอบออนไลน์ >> แบบสำรวจ
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง