กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงาน กบบ. ปี 2560
รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 8/2560
ครั้งที่ 9/2560
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง