กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
คณะ/หน่วยงาน โปรดให้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าว ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและจะได้ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คลิก>> แบบรายงานกิจกรรม/โครงการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
คลิก>> คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม - กระทรวงวัฒนธรรม
คลิก>> แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,951 ครั้ง