กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
      ๑. กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ กรณีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว 
      ๒. ความต้องการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ทั้งนี้ โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง