กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานผลการยื่นขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
สรุปผลการดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุนวิชาการ
ลำดับ สังกัด/ผู้ขอ ตำแหน่งและระดับ เสนอขอระดับ ผลการดำเนินงาน
  คณะศิลปศาสตร์      
1 นายฤทธิเดช วงศ์ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์      
2 นายประจันบาน  อ่อนสนิท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ขอรับเงิน ป.จ.ต. รอผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน
3 นางดวงมณี   สิทธิธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
4 นายสายชล  จันผกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 31 มีนาคม 2561
  คณะวิทยาศาสตร์      
5 นายสายชล  พิมพ์มงคล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะเกษตรศาสตร์      
6 นางขนิษฐา  พระสุพรรณ์ บุคลากรชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายทวีศักดิ์  วิยะชัย นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างดำเนินการของกองการเจ้าหน้าที่
8 นายวีระพงษ์  บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างดำเนินการของกองการเจ้าหน้าที่
  คณะเภสัชศาสตร์      
9 นางวิไล  วรรณคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 31 มีนาคม 2561
  กองคลัง      
10 นางสาวรจนา   เมษาคุณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยวันที่ 31 มีนาคม 2561
11 นางสาวสุมาลี  ภูติยา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นางสาวภักค์สุพัชร ผลหิรัญทวีโชค นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา      
13 นายตรีภพ  เดชภิมล นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
        ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง