กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    บำเหน็จ บำนาญและเงินผลประโยชน์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
คำนวณบำเหน็จบำนาญ
>>> ตัวอย่างการคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
>>> ระบบ GPF Web Service สำหรับสมาชิกกองทุน กบข. 
 
กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้าราชการ
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2539 
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.  2551 
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25)  พ.ศ. 2551  
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 
>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26)  พ.ศ.  2553 
 
ลูกจ้างประจำ
>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 
>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
>>> วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ
 
แบบฟร์อมขอรับเงินผลประโยชน์
ข้าราชการ
บำเหน็จบำนาญฯบำเหน็จบำนาญฯ
>>> แบบขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ 5300) 
>>> แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ (แบบ สรจ. 1)
>>> หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ. 3)
>>> ตัวอย่างการกรอกขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ 5300)
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)
>>> ตัวอย่าง การกรอกขอรับเงินกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)
>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2555)
 
บำเหน็จตกทอด
>>> แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 
>>> แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 
บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน
>>>  แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
 
คู่มือการใช้งาน
>>>  คู่มือการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลสำหรับข้าราชการบำนาญ (ระบบ Pension' Electronic Filing)
 
ลูกจ้างประจำ
บำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน
>>> แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน  บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)
กองทุน กสจ.
>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กสจ. กรณีลูกจ้างประจำลาออก/เกษียณอายุราชการ (แบบ กสจ. 004/1)
>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กสจ. กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต (แบบ กสจ. 004/2)
>>> แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุน กสจ. (แบบ กสจ 002)
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,952 ครั้ง