กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    กิจกรรม 5 ส

 กิจกรรม 5 ส 
แผนการดำเนินการจัดทำ 5 ส                 

ลำดับ

กิจกรรม

เดือน/ปี

1

สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการจัดทำ 5 ส
ธันวาคม 2559

2

เริ่มดำเนินการจัดทำ 5 ส ตามหลักเกณฑ์ 5 ส สำนักงานอธิการบดี
มกราคม 2560

3

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน ครั้งที่ 1
เมษายน 2560

4

ปรับปรุงการดำเนินการจัดทำ 5 ส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1
มิถุนายน 2560

5

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน ครั้งที่ 2
มิถุนายน 2560

6

ปรับปรุงการดำเนินการจัดทำ 5 ส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2
มิถุนายน 2560

7

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก
กรกฎาคม 2560

8

รักษาและสร้างนิสัย การดำเนินการจัดทำ 5 ส ให้คงอยู่ตลอดไป
กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : มอบหมายให้ นายปภาวิน พิกุลสุทธิกุล รับผิดชอบดูแล การดำเนินการ 5 ส ส่วนกลาง ดังนี้
1. โต๊ะประชุม
2. เก้าอี้รับแขก
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
4. บอร์ดส่วนกลาง
5. โต๊ะวางอุปกรณ์ส่วนกลาง

ภาพการดำเนินการจัด 5 ส กองการเจ้าหน้าที่

  

รวมภาพก่อนการจัดทำ 5 ส รวมภาพหลังจัดทำ 5 ส
 
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำ 5 ส ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส
รวมภาพก่อนการจัดทำ 5 ส รวมภาพก่อนการจัดทำ 5 ส
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,535 ครั้ง