กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    โครงการต่างๆ
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิก >>> แบบตอบรับ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับระบุในแบบลงทะเบียนในวันอบรมด้วย
************************************************************************************
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD) ประจำปีงบประมาณ 2560
รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม 2560
คลิก >>> แบบตอบรับ
 
************************************************************************************
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM ฉบับมือใหม่หัดขับ : จัดการความรู้สู่การพัฒนางาน
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิก >>> แบบตอบรับ
คลิก >>> กำหนดการ
เอกสารประกอบการอบรม    1  2  3  4  5 
 
************************************************************************************
 
***โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 29- 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
คลิก >>> กำหนดการ
คลิก >>> รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 
เอกสารประกอบการอบรม
   enlightenedลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 
***************************************************************************************
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”
 
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ยู-เพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
enlightened เอกสารประกอบการอบรม
   
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 83,113 ครั้ง