กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    โครงการต่างๆ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) หลักสูตรนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14– 15 สิงหาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 10–11 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิก >>>แบบตอบรับ
คลิก >>> กำหนดการ
*************************************************************************************
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
คลิก >>> เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 
 
 
 
************************************************************************************
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
คลิก >>> เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 
************************************************************************************
 
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง SEC201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
คลิก >>> 
เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 
 
************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิก>>> แบบตอบรับ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับระบุในแบบลงทะเบียนในวันอบรมด้วย
************************************************************************************
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD) ประจำปีงบประมาณ 2560
รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม 2560
คลิก>>> แบบตอบรับ
************************************************************************************
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM ฉบับมือใหม่หัดขับ : จัดการความรู้สู่การพัฒนางาน
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิก>>> แบบตอบรับ
คลิก>>> กำหนดการ
เอกสารประกอบการอบรม    1  2  3  4  5 
************************************************************************************
***โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 29- 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
คลิก>>> กำหนดการ
คลิก>>> รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบการอบรม
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
***************************************************************************************
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ยู-เพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการอบรม   
************************************************************************************
************************************************************************************ ************************************************************************************  
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง