กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 3/2559 
ครั้งที่ 4/2559 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 7/2559 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 8/2559 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 9/2559
ครั้งที่ 10/2559
ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 12/2559
ครั้งที่ 13/2559
ครั้งที่ 14/2559
ครั้งที่ 15/2559
ครั้งที่ 16/2559
ครั้งที่ 17/2559
ครั้งที่ 18/2559
ครั้งที่ 19/2559
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,532 ครั้ง