กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มรับสมัคงาน
>>> ใบสมัครงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> ใบสมัครงานของลูกจ้างชั่วคราว
 
แบบฟอร์มประกอบการรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> ใบรายงานตัวเข้าทำงาน (แบบพ.1)
>>> แฟ้มประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> ประวัติลับบุคคล (แบบพ.3)
 
แบบฟอร์มวันลา
>>> แบบขอลากิจส่วนตัวและลาป่วย
>>> แบบขอลาพักผ่อน
>>> แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
>>> แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
>>> แบบใบลาอุปสมบท
>>> แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มวันลา ฉบับสองภาษา
>>> แบบขอลากิจส่วนตัวและลาป่วย
>>> แบบขอลาพักผ่อน
>>> แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
แบบขอมีบัตรประจำตัว
>>> แบบขอมีบัตรประจำตัว สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> แบบขอมีบัตรประจำตัว สำหรับลูกจ้างชั่วครา
 
แบบฟอร์มอื่น ๆ 
>>> หนังสือขอลาออกจากราชการและแบบตรวจสอบหนี้สินกับส่วนราชการ
>>> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  **ดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat**
>>> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  ฉบับสองภาษา
>>> แบบฟอร์มขอที่พักอาศัย
>>> แบบฟอร์มขอส่งคืนที่พักอาศัย
>>> แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน-สปส.1-03  
>>> แบบฟอร์มการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์-สปส.-9-02
>>> แบบบันทึกข้อความ กรณีบุคลากรในสังกัดลาป่วย หรือลาคลอด (โครงการเยี่ยมป่วย เยี่ยมคลอด บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,535 ครั้ง