กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 3/2555 
ครั้งที่ 4/2555 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 5/2555
ครั้งที่ 6/2555
ครั้งที่ 7/2555 วาระพิเศษ
ครั้งที่ 8/2555
ครั้งที่ 9/2555
ครั้งที่ 10/2555
ครั้งที่ 11/2555
ครั้งที่ 12/2555
ครั้งที่ 13/2555
ครั้งที่ 14/2555
ครั้งที่ 15/2555
ครั้งที่ 16/2555
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง