กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2554
รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 3/2554
ครั้งที่ 4/2554
ครั้งที่ 5/2554
ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 7/2554
ครั้งที่ 8/2554
ครั้งที่ 9/2554
ครั้งที่ 10/2554
ครั้งที่ 11/2554
ครั้งที่ 12/2554
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,952 ครั้ง