กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2551
รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 2/2551
ครั้งที่ 3/2551
ครั้งที่ 4/2551
ครั้งที่ 5/2551
ครั้งที่ 6/2551
ครั้งที่ 7/2551
ครั้งที่ 8/2551
ครั้งที่ 9/2551
ครั้งที่ 10/2551
ครั้งที่ 11/2551
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,951 ครั้ง