กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
 

 
นางเกษร จรัญพรหมสิริ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353050 
หมายเลขภายใน 3050
E-mail : kasorn.j@ubu.ac.th
นายอภิชาติ ธรรมแสง
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353031 
หมายเลขภายใน 3031
E-mail : apichart.t@ubu.ac.th
นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353029
หมายเลขภายใน 3029
E-mail : chita2519@gmail.com
นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353085
หมายเลขภายใน 3085
E-mail : sasithorn.s@ubu.ac.th
นางชวนพิศ อันพิมพ์
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353085
หมายเลขภายใน 3085
E-mail : chuanpit.u@ubu.ac.th
นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 
หมายเลขภายใน 3030 
E-mail : sirirat.w@ubu.ac.th
นางกาญจนา สาธร
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353029 
หมายเลขภายใน 3029
E-mail : kanjana.t@ubu.ac.th
นางสาวกมลวรรณ จันทะวงค์
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 
หมายเลขภายใน 3030
E-mail : kamonwan.cha@ubu.ac.th
นางสาววดี ยอดลองเมือง 
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353031
หมายเลขภายใน 3031
E-mail : wadee.y@ubu.ac.th
นางยุวดี แสนสีดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032 
หมายเลขภายใน 3032 
E-mail : yuwadee.ch@ubu.ac.th
นายณัฐพล สายโสม
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 
หมายเลขภายใน 3030 
E-mail : adnattsa@ubu.ac.th
นางวีณาวรรณ ประชุมชิต
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353050 
หมายเลขภายใน 3050
E-mail : wenawan.p@ubu.ac.th
นายเทอดทูลย์ มั่นคง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 
หมายเลขภายใน 3030
E-mail : toon_2007@hotmail.com
นายธนานันต์ รอดภัย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353085
หมายเลขภายใน 3085
E-mail : adchamro@ubu.ac.th
นายปภาวิน  พิกุลสุทธิกุล 
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032
หมายเลขภายใน 3032
E-mail : 
นางอุไรวรรณ ไชยกุล
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032 
หมายเลขภายใน 3032
E-mail : 
นางแพงศรี ครองยุทธ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032 
หมายเลขภายใน 3032
E-mail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง